ဤဘေလာ႔ပုိင္ရွင္သည္ ဆရာတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။လုိအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္ရန္ အျခားဆုိက္မ်ားမွ ျပန္၍ ရွယ္ေပးျခင္းအျပင္ က်ေနာ္႔၏ အေထြေထြ ေရာက္တက္ရာရာေလးမ်ားကုိလည္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ အားလုံးကုိအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ.။။။

Saturday, March 24, 2012

ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္သုိ႕ေသာ အရာနည္း

      သူေဌးသူၾကြယ္ျဖစ္ျခင္းကုိ ေအာင္ျနင္ျခင္းဟူ၍ မဆုိလုိ ။ ေျဖာင္႕မွန္တရားလ်က္ အျပစ္ကင္းေသာ အလုိဆႏၵတုိ႕မွ ထုိက္သင္႕အားေလွ်ာ္စြာ  ျပည္႕စုံ၍ စိတ္၏ခ်မ္းေျမ႕ျခင္းကုိ ရရွိျခင္းသည္   ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
        သုိ႕ေသာ္လည္း ေလာက၌ လူသတၱဝါတုိ႕၏ ေလာဘသည္ဘယ္ေသာအခါမွ အဆုံးသတ္သည္မရွိသျဖင္႕ အလုိရမၼာက္ေလာဘကုိ အလုိမလုိက္ဘဲ သင္႕တင္႔စြာ ႏွလုံးသြင္းျပီးလွ်င္  ေလာဘကုိ အတုိင္းအရွည္အားျဖင္႕ သတ္မွတ္၍ ထားမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းေျမ႕ျခင္း   ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။

        သတ္မွတ္ျခင္းမရွိအဆုံးမျမင္ေသာေလာဘကုိကား စိတ္၏  တန္ခုိးသတၱိသည္   အဘယ္မွ်ပင္   ၾကီးမားေစကာမူျပည္႕ဝေအာင္ျပဳျခင္းငွာစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။
       အခ်ဳိ႕ေသာသုူတုိ႕သည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏နည္းလမ္း  လုပ္ငန္း၌စိတ္အားထက္သန္ျခင္း ၊ စိတ္တန္ခုိးၾကီးမားျခင္းကုိ  ျဖစ္ေစရန္ သင္္ျပေရးသားၾကေလသည္ ။ ထုိနည္လမ္းမ်ုိးသည္ လုံးလုံးၾကီးမမွန္လွေခ်။ အေၾကာင္းကုိဆုိေသာ္  ေအာင္ျမင္အထေျမာက္လုိေသာ  သူ၏စိတ္၌  ဆႏၵသည္ရွိ၏။ ထုိဆႏၵသည္စိတ္ထဲ၌ အေကာင္အထည္ ေပၚေပါက္လ်က္ တရားသျဖင္႕အျပစ္ကင္းေသာ ဆႏၵျဖစ္ေခ်ကအားစုိက္ကာ စိတ္တန္ခုိးကုိအထူးသျဖင္႕ ႏႈိးဖုိ႕မလုိေခ်။
       ေဆြမ်ဳိးဉာတိ လူသတၱဝါ  အခ်င္းခ်င္းတုိ႕၏ အေပၚ၌  ေကာင္းျမတ္ေသာစိတ္ထားကုိကာ အက်ဳိးကုိဆာင္ရန္ စိတ္ရင္းကုိထားေခ်က ေကာင္းျမတ္ေသာအက်ဳိးကုိမိမိမွာ ခံစားရမည္မလြဲ  ျဖစ္ေလသည္။
      လူသတၱဝါဟူသမွ်တုိ႔မွာ  တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္  ရုိင္းစုိင္းကူညီရန္ ဝတၱရားရွိေလသည္ ။ ထုိတာဝန္ဝတၱရားမပ်က္ေခ်က  ထုိတာဝန္ကုိေအာင္ျမင္ရျခင္း၏  မြန္ျမတ္ေသာ အဖုိးအခကုိ ဧကန္ပင္  ခံစားရဖုိ႕ရွိေလသည္။
       ထုိကဲ႔သုိ႕ သတၱဝါအခ်င္းခ်င္း၏ အက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ရျခင္းမွာလည္း ထူးခြ်န္ၾကီးမားေသာ ရွာေဖြလုပ္ကုိင္ျခင္း၌ အလုပ္ကုိေကာင္းေအာင္  ေသဘာထားျခင္းသည္ မိမိဝတၱရား ေက်ပြန္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
       အေၾကာင္းမူကား လူသတၱဝါတုိ႔အတူတကြ စုေဝးေနထုိင္ႏုိင္ၾကျခင္းသည္ အသီးသီး  မိမိတုိ႕၏အလုပ္ကုိ ေကာင္စြာ လုပ္ကုိင္ၾကရန္ ျဖစ္ေလသည္။
       ဖိနပ္ခ်ဳပ္ေသာသူသည္  မိမိ၏ပရိေယသန ဝမ္းစာအလုပ္ကုိ လုပ္ျျခင္းျဖစ္၏။ မိမိခ်ဳပ္လုပ္ေသာဖိနပ္ကုိဝယ္၍ စီးသူတုိ႕မွာ ေပးရေသာအဖုိးႏွင္႕ တန္ေအာင္စိးရေသာဖိနပ္ကုိ ၇ၾကပါေစဟု သေဘာထားလ်က္ ေသသပ္စြာ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းသည္ လူသတၱဝါအခ်င္းခ်င္းတုိ႔၏ အေပၚ၍ မိမိကျပဳလုပ္ရန္ရွိေသာတာဝန္ကုိ ေျပလည္ေအာင္ျပဳျခင္း  ျဖစ္ေလသည္။
       လခစား ငယ္သားအေျမာက္အျမားတုိ႕ကုိ လခေပးလ်က္ အလုပ္ၾကီးမ်ားကုိ လုပ္ၾကေသာသူတုိ႕မွာ ငါ၏အလုပ္သမားမ်ား ဝေျပာသာယာခ်မ္းေျမ႕ ေအးခ်မ္းျခင္းျဖစ္ေအာင္ ငါအဘယ္ပုံႀကံစည္ရပါမည္နည္းဟူေသာစိတ္သေဘာထားမ်ဳိးကုိ ထားေခ်ကထုိအလုပ္သမားတုိ႕ကုိခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳလုပ္ရျခင္း၍ပင္ မိမိမွာ ေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတ္ကုိ ရဖုိ႕ရွိေလသည္။
       ဥပမာဆုိေသာ္ဆင္းရဲေသာလူတစ္ေယာက္အား လခ ၅၀ိ ကုိေပးလုိေသာေၾကာင္႕ အလုပ္ကုိခ်ဲ႕ထြင္ရာ၌ ထုိသူအားေပးရန္ျဖစ္ေသာ လခ ၅၀ိမွ်မက ငါးရာငါးေထာင္မွ်ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ ျပန္၍၇တတ္ေလသည္။
       မိမိ၏ေလာဘကုိ အဆုံးမသတ္ႏုိင္သျဖင္႕  တုိင္းသူျပည္သားဆင္းရသားတုိ႕မွာ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းျခင္းျဖစ္ေအာင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ႕တုိ႕ကုိ တစ္ဦးတည္းသိမ္းက်ဳံး၍ ဝယ္ေသာၾကာင္႕ ပ်က္စီးျခင္းကုိေရာက္ၾကရေသာ တရုတ္ သူေဌးၾကီးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ၾကားသိဖူးရေလသည္။
       က်ေနာ္တုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံ၍လည္း ထုိနည္းမ်ဳိးျဖင္႕ ပ်က္စီးျခင္းသုုိ႕ေရာက္ၾက၇ေသာ တရုတ္သူေဌးမ်ားရွိသည္ကုိ မည္သူမည္ဝါဟူ၍ ေဖာ္ျပရန္မလုိ ၊ စာဖတ္သူတုိ႕ သိၾကဖုိ႕ရွိေလသည္။
       ထုိကဲ႔သုိ႕ျဖစ္ရျခင္းသည္ မေကာင္းစိတ္၏ မေကာင္းေသာအက်ဳိး ျပည္သူဆင္းရဲသား အေပါင္းတုိ႕၏ စိတ္တန္ခုိးေၾကာင္႕ျဖစ္ေလသည္။
        ဤအရာ၌ေမတၱာသည္ အမွန္စူးရွတတ္ေၾကာင္းကုိ သိသာေလသည္။ မိမိ၏စိတ္ကုိ ျမင္႔ျမတ္စြာထားလ်က္မိမိသည္ ျမင္႕ျမတ္ျခင္း၏ သ႑ာန္ကုိ မၾကာခဏဆိတ္ျငိမ္၇ာ၍ဆင္ျခင္ျခငး္သည္ ထုိ၇ဲ႕သုိ႕ ဆင္ျခင္သူအား အဟုတ္အမွန္ျမင္႕ျမတ္ျခင္းသုိ႕ေရာက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင္႕ ျမင္႕ျမတ္ေသာအရာ၊
 ျမင္႕ျမတ္ေသာ အလုပ္၊ ျမင္႕ျမတ္ေသာ အၾကံ ၊ ျမင္႕ျမတ္ေသာအေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတုိ႕ ေပၚေပါက္ကာ ကူညီရုိင္းပင္းေသာ အေျခြအရံတုိ႕ႏွင္႕ျပည္႕စုံျခငး္အျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ရေလသည္။
       ယုတ္ညံ႕ေသာစိတ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ   အၾကံတုိ႕ကုိစိတ္အတြင္း၌  မရွိဆင္းရဲ၍ေနေသာသူတုိ႕မွာ ယုတ္နိမ္႔ေသာ အေျခအေနသုိ႕ တျဖည္းျဖည္းေရာက္လ်က္ ယုတ္ညံ႕သိမ္ဖင္းေသာအေပါင္းသင္းတုိ႕ကုိသာ  ရတတ္သျဖင္႕ အားမကုိေလာက္ေသာသူတုိ႕ႏွင္႕ ျခံရံျခင္းကုိခံတတ္ေလသည္။
       သုိ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ စိတ္ထဲ၌ ျငဳိျငင္ဆင္းရဲ ညူိးငယ္ျခင္းျဖစ္သည္႕အခါတုိင္း ငါ၏စိတ္ထဲ၌ခ်မ္းသာႏုိင္၏။ ငါ၏ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာလိမ္႕မည္။ ငါ၏စိတ္သည္ခ်မ္းသာ၏။
      ခ်မ္းသာျခင္းအေျခအေနကုိ ထင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ၾကည္႕ရႈာ ဆင္းရဲျငဳိျငင္ေသာစိတ္ကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရမည္။
       ထုိကဲ႔သုိ႕နံနက္တစ္ခါညဥ္တစ္ခါေန႕အခ်ိန္ျငိဳျငင္ေသာစိတ္ေပၚေပါက္သည္႕အခါတုိင္း ထုိကဲ႔သုိ႕ထင္ျမင္လွ်င္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ေအးခ်မ္းျခင္းအျဖစ္သုိ႕ ဧကန္ေရာက္ရမည္မွာ မလြဲအမွန္ျဖစ္ေလသည္။
                                            ေမတၱာ...........။။။
       လူသတၱဝါအခ်င္းခ်င္းတုိ႕အေပၚ၌ ေမတၱာတရားကုိ အႀမဲထားျခင္းသည္ ေမတၱာ၏အတုံအလွည္႕ကုိခံစားေစႏုိင္သျဖင္႕ လူသတတၱဝါအေပင္းတုိ႕၏ ေမတၱာ စိတ္အစြမ္းောကာင္႕မိမိမွာ ေဘးအေႏွာင္႕အယွက္ ဆင္းရဲျခငး္တုိ႕မွ ကင္းလြတ္ရေလသည္။
     ေမတၱာစိတ္သည္ ျမင္႕ျမတ္ေသာပုဂၢဳိလ္တုိ႕၏စိတ္ျဖျစ္ေလရာ ေမတၱာစိတ္အႀမဲထားသသူသည္ တျဖည္းျဖည္းျမင္႕ျမတ္ေသာပုဂၢဳိလ္၏အျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရေလသည္။
      ျမင္႕ျမတ္ေသာသူသည္ ယုတ္နိမ္႔လွစြာေသာ ဆင္းရဲျခင္းအျဖစ္သုိ႕အဘယ္အခါမွမေရာက္ႏုိင္ဟု ယုံၾကည္ရမည္။စင္စစ္အားျဖင္႕ေသာ္ကား လူသတၱဝါမွန္က အဘယ္မွပင္ ဆုိးယုတ္ေစကာမူ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္သည္ လုံးလုံးၾကီးမကင္းေခ် ။ ထုိသေဘာတရားကုိဆင္ျခင္ကာ လူဟူသမွ်တုိ႕၌ေကာင္းျမတ္ေသာ သေဘာအရည္အခ်င္းကုိသာ ျမင္ေအာင္ရႈ၍ ထုိသူတုိ႕၏မေကာငး္ေသာ အမူအရာတုိ႕ကုိ မၾကည္႕မရႈျခင္းသည္ ေမတၱာစိတ္ တုိးပြားျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေလသည္။
      ထုိကဲ႔သုိ႕ မြန္ျမတ္ေသာစိတ္ကုိထားေခ်က ျမင္သမွ်ေသာလူတုိ႕သည္ အသင္႕ကုိ ခ်စ္ခင္လိမ္႕မည္။ခ်စ္လွ်င္လူအေပင္းတုိ႕၏ အတုံ႕အျပန္ျဖစ္ေသာ ေမတၱာအစါမ္းေၾကာင္႕မိမိမွာ ခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္ရေလသည္။နံနက္မုိးလင္းႏွင္႕ ညဥ္႕အိပ္ရာဝင္ ဆိတ္ျငိမ္ေသာအခါတုိ႕၌ ေအာက္အတုိင္းဆင္ျခင္ပါေလ။
ဆင္းရဲဆုံးရႈံးျခင္းမရွိဟု ယုံၾကည္ေသာသူသည္ အဘယ္အခါမွ် ဆုံးရႈံးျခင္းအျဖစ္သုိ႕ မေရာက္ႏုိင္။
ငါ၏အတြင္း၌ ဆင္းရဲျခငး္ကုိ တားျမစ္ႏုိင္ေသာ တန္ခုိးသတၱိသည္ ရွိ၏။
       ထုိတန္ခုိးသတၱိသည္ ငါ႕ကုိ ခ်မ္းသာေအာင္ျပဳႏုိင္၏။ ငါ၏ အလုပ္မ်ားကုိ ထုိတန္ခုိးသတၱိသည္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ျပဳလိမ္႕မည္။ ငါသည္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာ၏ဟု ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာျခင္း သ႑ာန္အေျခအေမ မိမိ၌ ျဖစ္ေပၚ၍ ေနသည္။
       သုံးၾကိမ္ - ေလးၾကိမ္ ဆင္ခ်င္ရမည္။ ေန႔အခါအလုပ္တစ္ခုေအာင္ျမင္မွ ေအာင္ျမင္ပါမည္လားဟု ေၾကာင္းၾကေသာစိတ္ေပၚေပါက္၍ လာသည္႕အခါ အေၾကာင္းၾကေသာစိတ္ကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ကာ အထေျမာက္မွာပဲဟု စိတ္ခ်ျပီး အဆုိပါမည္းအတုိင္းဆင္ျခင္ပါေလ။
       ဤေလာကၾကီးသည္ ၾကြယ္ဝျပည္႕စုံေသာ ေလာက္ၾကီးျဖစ္၏။ ေရ၌ လည္းေကာင္း၊ ေျမ၌လည္းေကာင္း အဖုိးထုိက္္ရတနာတုိ႕သည္ မကုန္မခန္းႏုိင္ေအာင္မ်ားျပား၏ ။ သုိ႕ပါခ်က္ ဆင္းရဲေသာသူတုိမ်ားာကသည္မွာ ဆင္းရဲသ႑ာန္ကုိ မိမိတုိ႕၏စိတ္၌  ဖန္ဆင္းကာ ေၾကာက္ရြ႕ံပူပန္၍  ေနၾကေသာေၾကာင္႕ျဖစ္ေလသည္။ 
      ေၾကာက္ရြ႕ံပူပန္ေသာစိတ္သည္ ပေပ်ာက္၍  ခ်မ္းသာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႕ယုံၾကည္ကုိးစားကာ ခ်မ္းသာျခင္း၏ သ႑ာန္ကုိ ဖန္ဆင္းလ်က္ ရွာၾကံၾကေခ်က ဧကန္ပင္ ခ်န္းသာၾကရမည္ျဖစ္ေလသည္။ေမွ်ာ္လင္႕ျခင္းသည္ စမ္းေရႏွင္႕တူ၏။ ထုိစမ္းေရသည္ ပထဝီေျမၾကီးကုိ ဆူျဖဳိးေစသည္႕အလား ေမွ်ာ္လင္ျခင္းရွိေသာ သူတုိ႕အား ဆူျဖိဳးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္၏။ ေၾကာင္႕ၾကပူပင္ေသာစိတ္ကုိ ကင္းေစ၍ ခ်မ္းသာမည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္းသ႑ာန္ျဖစ္ေလသည္။
      ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေနမင္းႏွင္႕တူ၏။  ေနမင္းသည္ေလာကဓါတ္ကုိ ႏုးနပ္ေက်ညက္ေစလ်က္ လူသတၱဝါေတာေတာင္ေရေျမတုိ႕ကုိ သန္စြမ္းျခင္းျဖစ္သည္႕အလား ယုံၾကည္ကုိးစားသူ၌  ေအာင္ျမင္ျခင္း၏  အင္အသီးတုိ႕ကုိ တုိးပြားေစႏုိင္ေလသည္..............................။။ ပိမုိးႏွင္း..
      အားလုံးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ..ဘဝ၌ ေအာင္ျမင္ေသာ လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစလုိ႕ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္ဗ်ာ....... (လက္ကုိအေတာ္ေညာင္းသြားတာပဲ တစ္ခါမွဒိလုိ႕မတင္ဖူးဘူး  ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးး)

     

No comments:

Post a Comment