ဤဘေလာ႔ပုိင္ရွင္သည္ ဆရာတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။လုိအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္ရန္ အျခားဆုိက္မ်ားမွ ျပန္၍ ရွယ္ေပးျခင္းအျပင္ က်ေနာ္႔၏ အေထြေထြ ေရာက္တက္ရာရာေလးမ်ားကုိလည္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ အားလုံးကုိအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ.။။။

Tuesday, February 5, 2013

ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဗုဒၶ၀င္မ်ားအေၾကာင္း

ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္မ်ားႏွင့္ ထုိဘုရားရွင္တုိ႔ ပြင့္ေတာ္မူရာ ေဗာ
ဓိပင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဂါတမဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ တဏွကၤရာ၊ ေမဓကၤရာ၊ သရဏကၤရာဘုရားမ်ားထံမွ အနိယတဗ်ာ ဒိတ္ေတာ္ ခံယူခဲ့ပံုမ်ားႏွင့္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားမွ အစျပဳ၍ ကႆ ပျမတ္စြာဘုရားတုိင္ေအာင္ နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ခံယူပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပေပး ထားပါသည္။

၁။ တဏွကၤရာျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ရာ ေဗာဓိ-စရည္းပင္

သာရမ႑ကမၻာ၀ယ္ ပုပၸ၀တီျပည္၌ ခမည္းေတာ္ နႏၵ၊ မယ္ေတာ္ သုနႏၵလတုိ႔မွ ဖြားျမင္ေတာ္မူျပီး၊ ဆင္ယာဥ္ႏွင့္ ေတာထြက္ေတာ္မူကာ (၇)ရက္ၾကာ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ေတာ္မူျပီးေနာက္ စရည္းေဗာဓိပင္ရင္း၌ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေလသည္။

၂။ ေမဓကၤရာ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ရာ ေဗာဓိ-သခြတ္ပင္

သာရမ႑ကမၻာ၀ယ္ ၀ိပူလျပည္၌ ခမည္းေတာ္ သုမဂၤလ၊ မယ္ေတာ္ ယသ၀တီတုိ႔မွ ဖြားျမင္ေတာ္မူျပီး၊ ျမင္းယာဥ္ႏွင့္ ေတာထြက္ေတာ္မူကာ၊ လခြဲၾကာ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ေတာ္မူျပီးေနာက္ သခြတ္ေဗာဓိပင္ရင္း၌ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေလသည္။

၃။ သရဏကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ေပါက္ပင္

သာရမ႑ကမၻာ၀ယ္ ေမဃလျပည္၌ ခမည္းေတာ္ သုေဒ၀၊ မယ္ေတာ္ ယေသာဓရာတို႔မွ ဖြားျမင္ေတာ္မူျပီး၊ ဆင္ယာဥ္ႏွင့္ ေတာထြက္ေတာ္မူကာ (၁၅)ရက္ၾကာ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ေတာ္မူျပီးေနာက္ ေပါက္ေဗာဓိပင္ရင္း၌ ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေလသည္။

၄။ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ေညာင္ၾကတ္ပင္

အေလာင္းေတာ္ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ျမတ္စြာဘုရား ၾကြရာလမ္းျပဳျပင္ ရာ၀ယ္ ကိုယ္ကို တံတားခင္း၍လွဴဒါန္း၏။ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သုေမဓာရွင္ရေသ့ကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၅။ ေကာ႑ညျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-နပဲပင္

အေလာင္းေတာ္ ၀ိဇီတာ၀ီစၾကာမင္းသည္ ေကာ႑ည ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသံုးရန္ ေက်ာင္းေတာ္ကို စီမံ၍ ဆြမ္းအစရွိေသာ အလွဴၾကီးေပး ၏။ ေကာ႑ညျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ ၀ိဇိတာ၀ီစၾကာမင္း ကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရား ျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၆။ မဂၤလျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ကံ့ေကာ္ပင္

အေလာင္းေတာ္ သုရုစိပုဏၰားသည္ ရတနာအတိျပီးေသာ မ႑ပ္ၾကီးေ ဆာက္လုပ္၍ မဂၤလျမတ္စြာဘုရား အမွဴးရွိေသာ သာ၀ကမ်ားကို (၇)ရက္ ပတ္လံုး အလွဴၾကီးေပး၏။ မဂၤလျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ သုရုစိပုဏၰားကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေ
ပးေ တာ္မူသည္။

၇။ သုမနျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ကံ့ေကာ္ပင္

အေလာင္းေတာ္ အတုလနဂါးမင္းၾကီးသည္ သုမန ျမတ္စြာဘုရားကို နတ္၌ျဖစ္ေသာ တူရိယာမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္၍ ဆြမ္း အေဖ်ာ္တုိ႔ကို လွဴေတာ္
မူ၏။ သုမန ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ အတုလနဂါး မင္းၾကီး ကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၈။ ေရ၀တျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ကံ့ေကာ္ပင္

အေလာင္းေတာ္ အတိေဒ၀ပုဏၰားသည္ ေရ၀တ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ဂါထာတစ္ေထာင္ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ျပီး အဖိုး တစ္ေထာင္ထုိက္ေသာ အေပၚ၀တ္ရုံကို လွဴဒါန္း၏။ ေရ၀တ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အတိေဒ၀ပုဏၰားကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္ မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၉။ ေသာဘိတျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ကံ့ေကာ္ပင္

အေလာင္းေတာ္သုဇာတပုဏၰားသည္ ေသာဘိတျမတ္စြာဘုရားအမွဴး
ရွိေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ၀ါတြင္းသံုးလပတ္လံုး ၾကီးစြာေသာ အလွဴၾကီးေပး၏။ ေသာဘိတျမတ္စြာဘုရားသည္ သုဇာတပုဏၰား ကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၁၀။ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ေထာက္ၾကံ့ပင္

အေလာင္းေတာ္ဘီလူးစစ္သူၾကီးသည္ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရား အမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ရတနာခုႏွစ္ပါးအတိျပီးေသာ မ႑ပ္ အတြင္း၌ (၇)ရက္ပတ္လံုး ဆြမ္းစေသာ အလွဴၾကီးေပး၏။ အေနာမ ဒႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ဘီလူးစစ္သူၾကီးကို ေနာင္ေသာ အခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၁၁။ ပဒုမျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ေၾကာင္လွ်ာပင္

အေလာင္းေတာ္ ျခေသၤ့မင္းသည္ (၇)ရက္ပတ္လံုး နိေရာဓသမာပတ္ ၀င္စားေတာ္မူေသာ ပဒုမျမတ္စြာဘုရားကို အလြန္ၾကည္ညိဳျပီး ဆည္း ကပ္ေန၏။ ရဟန္းသံဃာမ်ားကိုလည္း ၾကည္ညိဳဆည္းကပ္၏။ ပဒုမျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ျခေသၤ့မင္းကို ေနာင္ေသာ အခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၁၂။ နရဒျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ေၾကာင္လွ်ာပင္

အေလာင္းေတာ္ရေသ့သည္ နာရဒျမတ္စြာဘုရားအမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းအလွဴၾကီးေပး၏။ ဟိမ၀ႏၱာမွ စႏၵကူးနံ႔ သာနီကိုေဆာင္ယူကာ လွဴဒါန္း၏။ နာရဒျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့ကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၁၃။ ပဒုမုတၱရျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ထင္းရွဴးပင္

အေလာင္းေတာ္ ဇဋိလသူေဌးၾကီးသည္ ပဒုမုတၱရျမတ္စြာဘုရား အမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ႏွင့္ သကၤန္းလွ်ာ အ၀တ္အထည္ၾကီးမ်ား ေပးလွဴ၏။ ပဒုမုတၱရျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ဇဋိလသူေဌးၾကီးကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္
မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၁၄။ သုေမဓျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ကမာၾကီးပင္

အေလာင္းေတာ္ ဥတၱရမည္ေသာလုလင္သည္ မိမိစုေဆာင္းထားေသာ ပစၥည္းတုိ႔ကို သုေမဓျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို လွဴဒါန္းျပီး သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ သုေမဓျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ ဥတၱရလုလင္ကို ေနာင္ေသာ အခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္ မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၁၅။ သုဇာတျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ၾကခတ္၀ါးပင္

အေလာင္းေတာ္ စၾကာမင္းသည္ သုဇာတျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မာ်းကို ရတနာခုႏွစ္ပါးႏွင့္ ထီးနန္းစည္းစိမ္တုိ႔ကို လွဴဒါန္း၍ ရဟန္းျပဳ၏။ သုဇာတျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္စၾကာမင္း ရဟန္းကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္ မူသည္။

၁၆။ ပီယဒႆီျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ေရခံတက္ပင္

အေလာင္းေတာ္ ကႆပပုဏၰားလုလင္သည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ သံဃာ့အာရာမ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း၏။ ရတနာသံုးပါးႏွင့္တကြ ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္က်င့္သံုး၏။ ပီယဒႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ ကႆပလုလင္ကို ေနာင္ေသာ အခါ၌ ေဂါတမ ဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၁၇။ အတၳဒႆီျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-စကားပင္

အေလာင္းေတာ္သုသီမပုဏၰားသည္ မိမိဥစၥာတုိ႔ကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတုိ႔အား လွဴဒါန္း၍ ရေသ့ျပဳေလ၏။ သုသီမရွင္ရေသ့သည္ အတၳဒႆီျမတ္စြာ ဘုရားကို နတ္၌ျဖစ္ေသာ ပဒုမာၾကာပန္း၊ ပင္လယ္ကသစ္ပန္းတုိ႔ကို လွဴဒါန္း၏။ အတၳဒႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ သုသီမရွင္ရေသ့ကို ေနာင္ေသာ အခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၁၈။ ဓမၼဒႆီျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-သံသတ္ပင္

အေလာင္းေတာ္သိၾကားမင္းသည္ နတ္အေပါင္းျခံရံလ်က္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ နံ႔သာပန္း၊ တူရိယာမ်ိဳးတုိ႔ျဖင့္ ဓမၼဒႆီျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇဓာ္၏။ ဓမၼဒႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ သိၾကားမင္းကို ေနာင္ေသာ အခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၁၉။ သိဒၶတၳျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-မဟာေလွကားပင္

အေလာင္းေတာ္ မဂၤလပုဏၰားသည္ မိမိပိုင္ဥစၥာတုိ႔ကို သူဆင္းရဲတုိ႔အား စြန္႔ၾကဲျပီး၊ ရေသ့ျပဳ၍စ်ာန္အဘိညာဥ္ရ၏။ သိဒၶတၳျမတ္စြာဘုရားအမွဴးျပဳေ သာ သံဃာေတာ္မ်ားကို စ်ာန္အဘိညာဥ္တန္ခိုးျဖင့္ ဗဇမၺဳသေျပသီး ယူေဆာင္လွဴဒါန္း၏။ သိဒၶတၳျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂၤလရေသ့ကို ေ နာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၂၀။ တိႆျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ပိေတာက္ပင္

အေလာင္းေတာ္သုဇာတမင္းသည္ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကိုစြန္႔၍ ရေသ့ျပဳ၏။ နတ္၌ျဖစ္ေသာပန္းတုိ႔ကို တန္ခိုးျဖင့္ယူေဆာင္ျပီး ျမတ္စြာ ဘုရားကို ပူေဓဇာ္၏။ ပဒုမၼာထီးတစ္လက္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားဦးေခါင္းေတာ္ ၌ ေဆာင္းမုိးပူေဇာ္၏။ တိႆျမတ္စြာဘုရားသည္ သုဇာတရေသ့ ကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရား ျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၂၁။ ဖုႆျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-သွ်ိသွ်ားပင္

အေလာင္းေတာ္ ၀ိဇိတာ၀ီမင္းၾကီးသည္ ၾကီးစြာေသာအလွဴၾကီး လွဴဒါန္းကာ ထီးနန္းစည္းစိမ္စြန္႔လ်က္ ရဟန္းျပဳ၏။ ဖုႆျမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ိဇိတာ၀ီရဟန္းေတာ္ကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၂၂။ ၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-သခြတ္ပင္

အေလာင္းေတာ္ အတုလနဂါးမင္းသည္ ရတနာမ႑ပ္ေတာ္ၾကီးေ ဆာက္လုပ္၍ ၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မာ်းကို သီတင္းသံုးေစျပီး (၇)ရက္ပတ္လံုး အလွဴၾကီးေပး၏။ ရတနာခုႏွစ္ပါးျဖင့္ စီျခယ္ေသာ ေရႊဓအင္ပ်ဥ္ကိုလွဴ၏။ ၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ အတုလနဂါးမင္းကို ေနာင္ေသာ အခါ၌ ေဂါတမ ဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၂၃။ သိခီျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-သရက္ျဖဴပင္

အေလာင္းေတာ္ အရိႏၵမမင္းသည္ သိခီျမတ္စြာဘုရား အမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္ျမတ္မ်ားကို တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ မဂၤလာဆင္ေတာ္ႏွင့္ တကြ တန္ဖုိးညီမွ်ေသာ အပၸိယ၀တၳဳပစၥည္းတုိ႔ကို လွဴ၏။ သိခီျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ အရိႏၵမမင္းကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၂၄။ ေ၀ႆဘူျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-အင္ၾကင္းပင္

အေလာင္းေတာ္ သုဒႆနမင္းသည္ ေ၀ႆဘူျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသံုးရန္ ဂႏၶကုဋီေက်ာင္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးရန္ ေက်ာင္းေပါင္းတစ္ေထာင္ ၀န္းရံေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း၍ ရဟန္းျပဳ၏။ ေ၀ႆဘူျမတ္စြာဘုရားသည္ သုဒႆနရဟန္ျမတ္ ကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၂၅။ ကကုသႏၶျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ကုကၠိဳပင္

အေလာင္းေတာ္ ေခမမင္းသည္ ကကုသႏၶ ျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား သပိတ္သကၤန္းမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးတုိ႔ကို လွဴဒါန္း၍ ရဟန္းျပဳ၏။ ကကုသႏၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ေခမမင္း ရဟန္းကို ေနာင္ေသာ အခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၂၆။ ေကာဏာဂမနျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ေရသဖန္းပင္

အေလာင္းေတာ္ ပဗၺတမင္းသည္ ၀ါတြင္းသံုးလပတ္လံုး ေကာဏာ ဂနမျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားကို ျပဳစုလုပ္ေကြ်းကာ ပိုးဖဲကမၺလာစေသာ အဖိုးတန္ အထည္မ်ားကို လွဴ၏။ ေကာဏာဂမ န ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ ပဗၺတမင္းကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၂၇။ ကႆပျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ပေညာင္ပင္

အေလာင္းေတာ္ ေဇာတိပါလလုလင္သည္ ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ ရဟန္းျပဳလ်က္ ပရိယတၱိသာသနာကို အလံုးစံုသင္ၾကား၏။ ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဇာတိပါ လရဟန္း ကို ေနာင္ေသာအခါ၌ ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္။

၂၈။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားပြင့္ရာ ေဗာဓိ-ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္

အေလာင္းေတာ္ သိဒၶိမင္းသားသည္ ကပိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္၌ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး၊ မယ္ေတာ္ သီရိမဟာမာယာေဒ၀ီ မိဖုရားၾကီးတုိ႔မွ ဖြားျမင္ေတာ္မူျပီး က႑ိကျမင္းယာဥ္ေတာ္စီး ကာ ေတာထြက္ေတာ္မူ၏။ ဒုကၠရစရိယာ ၆ႏွစ္ၾကာက်င့္ေတာ္မူျပီး မဟာေဗာဓိ ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္ရင္း၌ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။


(ေတာသူမေလး)
You'realways Onmymind တြင္ေဖာ္ျပေသာအေၾကာင္းအရာကိ
ျပန္လည္တင္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္

လိမၼာယဥ္ေက်းပညာေပးသင္တန္းေက်ာင္း Facebook မွ ျပန္လည္ေဖၚျပထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment