ဤဘေလာ႔ပုိင္ရွင္သည္ ဆရာတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။လုိအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္ရန္ အျခားဆုိက္မ်ားမွ ျပန္၍ ရွယ္ေပးျခင္းအျပင္ က်ေနာ္႔၏ အေထြေထြ ေရာက္တက္ရာရာေလးမ်ားကုိလည္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ အားလုံးကုိအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ.။။။

Sunday, January 26, 2014

မယားေကာင္း မယားျမတ္တုိ႕၏ ကုိယ္က်င္႔တရားမ်ား..

 1. အိပ္ယာေနရာ အစားအေသာက္တုိ႕ကုိ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ စားေသာက္ေနထုိင္ေလ႔ ရွိျခင္း။
 2. လင္ရွာေဖြရေသာ ဥစၥာပစၥည္းတုိ႕ကုိ  ေကာင္းမြန္လုံျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျခင္း။
 3. ေယာက္်ားတစ္ပါးသုိ႔ စိတ္ႏွလုံးမကူးျခင္း။
 4. လင္အိပ္ျပီးမွ အိပ္ေလ႔ရွိျခင္း။
 5. လင္၏ အလုပ္အကုိင္အၾကံအစီမ်ားကုိ ခံယူ၍   ကူညီျခင္း။
 6. လင္႔အာဏာကုိ မဖီဆန္ပဲ လင္၏အလုိသုိ႔လုိက္၍   ျပဳရျခင္း။
 7. လင္႔အား ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကုိေျပာဆုိေလ႔ရွိျခင္း။
 8. အပူအခ်မ္းတုိ႔ ေလ်ာ္စြာ လင္႔အား ဝတ္ဆင္ေပးရျခင္း။ (သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓါန္က်မ္း) ေလာကနီတိက်မ္း အလုိရမူ။
 9. စားေသာက္ေသာအခါတုိ႔၌ လည္းေကာင္း   အဝတ္စားတန္ဆာျပဳျပင္စီရင္ေသာအခါတုိ႔၌   လည္းေကာင္း အမိကဲ႕သုိ႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္   ျပဳျပင္တက္ျခင္း။
 10. လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာ မက်စ္မလစ္ေသာ အရာတုိ႔၌   ႏွမကဲ႔သုိ႔  ရွက္တက္ျခင္း။
 11. အမႈကိစၥေဆာင္ရြက္ေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း    လင္ အနီးအပါးသုိ႔ သြားေသာအခါ၌  လည္းေကာင္း ကြ်န္မကဲ႔သုိ႔ ရုိေသစြာ ျပဳမူသြားတတ္ျခင္း။
 12. ေဘးဒုကၡၾကဳံေသာအခါ တုိင္ပင္ေဖာ္ရျခင္း။
 13. အိပ္ေသာအခါ လင္ကုိေမြ႔ေလွ်ာ္ေစတတ္ျခင္း။
 14. အေရာင္အဆင္းျပဳျပင္ျခင္း၌ တင္႔တယ္စြာ   ျပဳတတ္ျခင္း။
 15. အမ်က္ထြက္ရန္ရွိေသာအခါ  အမ်က္ကုိ  သည္းခံထိန္းသိမ္းထားတတ္ျခင္း။             ဤမယားသည္ မယားေကာင္းမယားျမတ္ျဖစ္၍ ေသသည္႕အခါ    နတ္ျပည္သုိ႕ သြားရသည္ ။  ဗဟုသုတတုိးပြားႏုိင္ၾကပါေစ။  ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတုိင္း  ကုိယ္က်င္႔တရားေစာင္႔ထိန္းႏုိင္ၾကပါေစ..


No comments:

Post a Comment