ဤဘေလာ႔ပုိင္ရွင္သည္ ဆရာတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။လုိအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္ရန္ အျခားဆုိက္မ်ားမွ ျပန္၍ ရွယ္ေပးျခင္းအျပင္ က်ေနာ္႔၏ အေထြေထြ ေရာက္တက္ရာရာေလးမ်ားကုိလည္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ အားလုံးကုိအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ.။။။

Tuesday, August 28, 2012

သည္းမခံျခင္း၏အက်ဴိး(အျပစ္) (၅)ပါး


၁။ ဗဟုေနာဇနႆအပၸိေယာေဟာတိအမနာေပါ
မ်ားစြာေသာလူအေပါင္း၏မခ်စ္ျခင္း၊ မျမတ္ႏုိးျခင္း။

၂။ ေ၀ရဗဟုေလာစေဟာတိ
ရန္မ်ားျခင္း။


၃။ ၀ဇၨဗဟုေလာစေဟာတိ
အျပစ္မ်ားျခင္း။

၄။ သမၼဴေ႒ုာကာလံေဟာတိ
ေတြေ၀လ်က္ေသရျခင္း။

၅။ ကာယႆေဘဒါပရံမရဏာအပါယံဒုဂၢတိ ံ၀ိနိပါတံနိရယံဥပပဇၨတိ
ေသလြန္ျပီးေသာ္မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီးရာျဖစ္ေသာငရဲ၌ျဖစ္ျခင္း။

.......................................


သည္းခံျခင္းအက်ဴိး(၅)ပါး

၁။ ဗဟုေနာဇနႆပိေယာေဟာတိမနာေပါ
မ်ားစြာေသာလူအေပါင္း၏ခ်စ္ျခင္း၊ျမတ္ႏုိးျခင္း။

၂။ နေ၀ရဗဟုေလာစေဟာတိ
ရန္မမ်ားျခင္း။

၃။ န၀ဇၨဗဟုေလာစေဟာတိ
အျပစ္မမ်ားျခင္း။

၄။ အသမၼဴေဌုာကာလံေဟာတိ
ေတြေ၀လ်က္မေသျခင္း။

၅။ ကာယႆေဘဒါပရံမရဏာသုဂၢတိ ံသဂၢံေလာကံဥပပဇၨတိ
ေသလြန္ျပီးေသာ္နတ္ပီသုိ့ေရာက္ျခင္း။

ပန္းေငြရုံဆရာေတာ္၏ ေဒသနာပန္းခင္းစာအုပ္မွာ့
ေကာက္ႏုတ္ပူေဇာ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment